1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Профспілка співробітників банківського та фінансового сектору (далі – Профспілка)  – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

1.1.1 Повне найменування: Профспілка співробітників банківського та фінансового сектору.

1.1.2. Скорочене найменування: БанкФінПроф.

1.1.3. Повне найменування англійською мовою: Banking & Finance union.

1.1.4. Скорочене найменування англійською мовою: BankFinUnion.

1.2. Місцезнаходження виборних органів Профспілки (юридична адреса): 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 127.

1.3. Метою Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних та інших прав громадян.

1.4. Завданнями Профспілки є:

 1. захист прав та інтересів членів Профспілки;
 2. сприяння підвищенню рівня оплати та умов праці, продуктивності праці;
 3. сприяння участі працівників в управлінні підприємством та розподілі його прибутків;
 4. сприяння розбудові дієвого профспілкового руху та кооперативного руху;
 5. сприяння зміні законодавства у бік збільшення гарантій захисту професійної (трудової) діяльності (навчання), збереженню і розширенню наявних трудових прав;
 6. участь в управлінні державним соціальним страхуванням в якості представника застрахованих осіб;
 7. організація і здійснення громадського контролю за реалізацією прав громадян у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;
 8. участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу;
 9. участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;
 10. представництво інтересів працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, а також при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 11. організація відповідних фондів та кредитних спілок, створення друкованих органів, інших засобів масової інформації, видавництв, поліграфічних підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, господарських товариств;
 12. організація та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист конституційних, трудових, соціально-економічних, освітніх, культурних інших прав та інтересів громадян.

1.5. Профспілка здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності.

1.6. Сфера діяльності Профспілки – галузева: Профспілка поширює свою діяльність на підприємства (установи, організації) банківського та фінансового сектору незалежно від форми власності. Профспілка об’єднує працівників зазначених підприємств (установ, організацій), студентів та учнів, викладацький і технічний персонал навчальних закладів, що здійснюють підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників банківського та фінансового сектору. Профспілка відкрита для вступу працівників підприємств, що здійснюють інші види діяльності, а також осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють за умови визнання цього Статуту. Профспілка об’єднує громадян України незалежно від фаху.

1.7. Профспілка створена з первинним статусом.

2. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСПІЛЦІ

2.1. Умови та порядок прийняття в члени Профспілки.

2.1.1. Підставою для вступу до Профспілки є заява громадянина України, подана в Профспілку.

2.1.2. Прийом до Профспілки здійснюється Керівником Профспілки. Особа вважається членом Профспілки після проставлення відмітки про прийом в Профспілку за підписом Керівника Профспілки на заяві про вступ у Профспілку. При створенні Профспілки прийом до неї здійснюється Установчим З’їздом Профспілки.

2.2. Умови членства в Профспілці.

2.2.1. Членами Профспілки можуть бути:

 1. особи, що працюють (навчаються) на підприємстві, в установі, організації, закладі чи органі, на які розповсюджує свою діяльність Профспілка згідно з пунктом 1.6 цього Статуту;
 2. особи, що звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію;
 3. тимчасово не працюючі;
 4. особи, що працюють у фізичних осіб, які використовують найману працю;
 5. фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;
 6. особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

2.2.2. Членом Профспілки може бути виключно громадянин України.

2.3. Умови та порядок вибуття з Профспілки.

2.3.1. Членство в Профспілці припиняється виключно:

 1. за заявою члена Профспілки;
 2. за рішенням З’їзду Профспілки за поданням Керівника Профспілки;
 3. за рішенням Наглядової ради Профспілки;
 4. у зв’язку зі смертю.

2.3.2. Звільнення працівника не припиняє його членства у Профспілці.

2.4. Умови, підстави та порядок виключення з членів Профспілки.

2.4.1. Підставами для виключення з членів Профспілки є:

 1. систематична несплата членських внесків;
 2. інше порушення Статуту Профспілки.

2.4.2. Особа вважається виключеною з Профспілки і втрачає статус члена Профспілки з дня прийняття рішення про виключення цієї особи з членів Профспілки З’їздом Профспілки або Наглядовою радою Профспілки. Членство у Профспілці також припиняється з дня подання заяви про вихід з Профспілки або смерті члена Профспілки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

3.1. Права членів Профспілки.

3.1.1. Кожен член Профспілки має права, передбачені законодавством України та цим Статутом, включаючи наступні:

 1. на захист та представництво його інтересів у індивідуальних та колективних трудових спорах органами та повноважними представниками Профспілки;
 2. обирати і бути обраним у виборні органи Профспілки;
 3. на одержання інформації про роботу виборних органів Профспілки та прийняті ними рішення, участь в їх роботі.

3.2. Обов’язки членів Профспілки.

3.2.1. Кожен член Профспілки має обов’язки, передбачені законодавством України та цим Статутом, включаючи наступні:

 1. дотримуватись Статуту Профспілки, виконувати накази і рішення виборних органів, адміністративних органів, структурних підрозділів та профспілкових представників Профспілки.
 2. сплачувати членські внески у порядку, встановленому наказами Керівника;
 3. не вчиняти діянь, що підривають авторитет Профспілки, протирічать її меті, завданням та засадам діяльності.

.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ

4.1. Організаційна структура Профспілки складається з виборних органів, адміністративних органів, структурних підрозділів та профспілкових представників.

4.2. В структурі Профспілки можуть створюватись інспекції, служби, комісії, апарат та інші утворення, які діють відповідно до положень, затверджених Керівником Профспілки.

5. ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

5.1. Вищим органом Профспілки є З’їзд Профспілки. Виборними органами Профспілки є Виконавчий комітет Профспілки, Керівник Профспілки, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки, Наглядова рада Профспілки, Комітет Відділення Профспілки, Координатор Відділення Профспілки.

5.2. Всі члени виборних органів Профспілки є рівними перед законом та користуються всіма повноваженнями та гарантіями, наданими членам виборних профспілкових органів законодавством України.

5.3. Засідання усіх виборних органів Профспілки можуть проводитись із використанням засобів телекомунікації та електронної комунікації.

5.4. Підтвердженням проведення засідання виборного органу Профспілки та прийнятих на ньому рішень є протокол (виписка з нього) за підписами головуючого та секретаря засідання виборного органу.

6. З’ЇЗД ПРОФСПІЛКИ

6.1. З’їзд Профспілки (далі – З’їзд) є вищим органом Профспілки, що користується усіма правами і повноваженнями, наданими Профспілці законодавством України, колективними договорами та угодами і цим Статутом, включаючи наступні:

 1. обирати Виконавчий комітет Профспілки;
 2. обирати Керівника Профспілки;
 3. обирати Контрольно-ревізійну комісію Профспілки;
 4. обирати Наглядову раду Профспілки;
 5. вносити зміни до Статуту Профспілки;
 6. затверджувати символіку Профспілки;
 7. визначати чергові завдання, стратегію й тактику дій Профспілки з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
 8. приймати постанови, резолюції, заяви, звернення з проблем профспілкового руху та дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій і об’єднань;
 9. приймати рішення з приводу звернень членів Профспілки до З’їзду;
 10. визначати позицію Профспілки у найважливіших питаннях громадсько-політичного життя;
 11. визначати доцільність входження Профспілки до національних і міжнародних профспілкових об’єднань, заснування підприємств, фондів;
 12. делегувати або підтверджувати повноваження своїх представників у національні і міжнародні організації;
 13. підтверджує рішення Виконавчого комітету стосовно створення фондів Профспілки;
 14. схвалює бюджет Профспілки;
 15. реалізує право власності на майно та кошти;
 16. розглядає інші питання статутної діяльності Профспілки;
 17. приймає рішення про припинення Профспілки.

6.1.1. На здійснення наданих йому повноважень З’їзд Профспілки постановляє рішення, обов’язкові для виконання усіма виборними органами Профспілки та членами Профспілки.

6.1.2. Члени Профспілки беруть участь у З’їзді безпосередньо або можуть бути представлені делегатами. Норму представництва завчасно, але не пізніше одного місяця до початку З’їзду визначає Наглядова рада.

6.2. З’їзд скликається раз на один рік Керівником Профспілки. Порядок, час та місце проведення З’їзду Профспілки визначається у наказі Керівника Профспілки. У разі необхідності Керівником Профспілки або Головою Наглядової ради Профспілки або Секретарем Наглядової ради може бути скликано позачерговий З’їзд Профспілки. Можливе проведення З’їзду у кілька етапів.

6.3. З’їзд є повноважними у разі присутності більш як половини членів Профспілки або їх делегатів. Голосування з усіх питань проводиться відкрито. Таємне голосування допускається у разі, якщо З’їзд проводиться із використанням засобів телекомунікації та електронної комунікації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки, а у випадках, передбачених пунктами 12.6, 13.1 і 14.1 цього Статуту – не менше трьох четвертих від кількості присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки та не менше трьох четвертих від загальної кількості членів (делегатів) Профспілки відповідно.

6.3.1. Результати З’їзду оформлюються протоколом за підписами головуючого та секретаря З’їзду.

6.4. Між З’їздом його повноваження як вищого органу, за виключеннями, встановленими пунктом 7.1 цього Статуту, здійснює Виконавчий комітет Профспілки, у тому числі – в частині надання чи ненадання (відмови в наданні) роботодавцю (органу, що його представляє, суду) згоди на розірвання (припинення) трудового договору з членом виборного органу (профспілкового представника) Профспілки (його звільнення).

7. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

7.1. Виконавчий комітет Профспілки – виборний орган Профспілки, що здійснює права і повноваження Профспілки між З’їздами Профспілки, для чого здійснює всі повноваження вищого органу Профспілки, за виключенням наступних:

 1. обирати Керівника Профспілки, відстороняти його від виконання обов’язків, іншим чином припиняти його повноваження;
 2. обирати склад Наглядової ради, його Голову, Заступника Голови, Секретаря (окрім випадків, передбачених пунктом 10.6.1 цього Статуту), відстороняти їх від виконання обов’язків, іншим чином припиняти їх повноваження;
 3. вносити зміни до Статуту Профспілки, затверджувати його у новій редакції;
 4. приймати рішення про припинення (ліквідацію) Профспілки, іншим чином припиняти її діяльність.

7.1.1 До повноважень Виконавчого комітету Профспілки між З’їздами Профспілки, зокрема, належить:

 1. надання чи ненадання (відмова в наданні) роботодавцю (органу, що його представляє, суду) згоди на розірвання (припинення) трудового договору з членами Профспілки (їх звільнення);
 2. розгляд відповідних подань (листів, звернень, ухвал) роботодавців (органів, що їх представляють, судів).
 3. обрання Контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

7.2. Кількість членів Виконавчого комітету Профспілки встановлюється наказом Керівника Профспілки.

7.3. Виконавчий комітет Профспілки обирається З’їздом строком на один рік за поданням Керівника Профспілки. У разі неможливості проведення З’їзду у встановлений цим Статутом термін новий склад Виконавчого комітету Профспілки обирається попереднім складом Виконавчого комітету Профспілки строком на один рік за поданням Голови Наглядової ради Профспілки або Секретаря Наглядової ради Профспілки.

7.3.1. У випадку видання Керівником Профспілки наказу про розширення складу Виконавчого комітету Профспілки або вибуття членів з його складу (внаслідок відсторонення від виконання обов’язків, дострокового припинення повноважень з інших підстав) члени Виконавчого комітету Профспілки обираються між З’їздами Профспілки Виконавчим комітетом Профспілки за поданням Голови Наглядової ради Профспілки або Секретаря Наглядової ради Профспілки на строк до закінчення повноважень Виконавчого комітету Профспілки, до якого вони обираються. Член Профспілки, що обирався до складу Виконавчого комітету Профспілки між З’їздами Профспілки після закінчення строку повноважень цього складу вважається таким, що відбув повний строк повноважень у його складі, якщо до його роботи не висунуто претензій у рішенні З’їзду Профспілки про затвердження звіту Виконавчого комітету Профспілки.

7.4. Виконавчий комітет Профспілки проводить чергові засідання раз на три місяці, а позачергові – у разі виникнення нагальних питань. Порядок, час та місце проведення засідання Виконавчого комітету Профспілки визначається у наказі Керівника Профспілки.

7.5. Засідання Виконавчого комітету Профспілки є повноважними у разі присутності більш як половини членів Виконавчого комітету Профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Виконавчого комітету Профспілки. Результати засідання Виконавчого комітету Профспілки оформлюються протоколом за підписами головуючого та секретаря засідання Виконавчого комітету.

7.6. Виконавчий комітет Профспілки звітує про результати своєї діяльності перед кожним черговим З’їздом.

7.7. Звіт Виконавчого комітету Профспілки вважається затвердженим З’їздом, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки.

8. КЕРІВНИК ПРОФСПІЛКИ

8.1. Керівник Профспілки – одноособовий виборний орган Профспілки, що керує діяльністю Профспілки в час між З’їздами. Керівник Профспілки очолює Виконавчий Комітет Профспілки.

8.2. Керівник Профспілки здійснює усі права і повноваження Профспілки, З’їзду та Виконавчого комітету, за виключенням наступних:

 1. обирати Керівника Профспілки;
 2. обирати членів Виконавчого комітету Профспілки;
 3. обирати Контрольно-ревізійну комісію Профспілки;
 4. обирати склад Наглядової ради, його Голову, Заступника Голови, Секретаря, відстороняти їх від виконання обов’язків, іншим чином припиняти їх повноваження;
 5. вносити зміни до Статуту Профспілки, затверджувати його у новій редакції;
 6. приймати рішення про припинення (ліквідацію) Профспілки, іншим чином припиняти її діяльність.

8.3. Керівник Профспілки має право:

 1. скликати позачерговий З’їзд;
 2. відстороняти від виконання обов’язків членів Виконавчого комітету Профспілки;
 3. розпоряджатись коштами, іншим майном Профспілки, відкривати рахунки Профспілки у банківських установах, доручати управління ними, здійснення інших дій в банківських установах від імені Профспілки на підставі довіреності членам виборних органів Профспілки;
 4. затверджувати положення, що унормовують діяльність Профспілки;
 5. без довіреності представляти Профспілку у відносинах з усіма фізичними та юридичними особами, об’єднаннями, державними органами, органами місцевого самоврядування та міжнародними організаціями;
 6. затверджувати штатний розпис, визначати посадові оклади, розміри винагороди за підсумками роботи за рік, приймати на роботу і звільняти штатних працівників.

8.4. Керівник Профспілки обирається З’їздом за поданням Голови Наглядової ради Профспілки або Секретаря Наглядової ради Профспілки строком на один рік (вперше обирається Установчим З’їздом на пропозицію одного із засновників Профспілки). Рішення про обрання Керівника Профспілки вважаться прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки.

8.5. На здійснення наданих йому прав і повноважень Керівник Профспілки видає накази, здійснює правочини (зокрема, підписує договори, угоди, видає довіреності) від імені Профспілки, ухвалює протокольні рішення за результатами нарад.

8.6. Керівник Профспілки звітує про результати своєї діяльності перед кожним черговими З’їздом. Керівник Профспілки особисто несе відповідальність перед З’їздом за результати діяльності Профспілки.

9. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Контрольно-ревізійна комісія (КРК) Профспілки – виборний орган Профспілки, що здійснює фінансовий контроль за діяльністю Профспілки.

9.2. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки уповноважена запитувати та отримувати усі документи та відомості щодо надходження та використання коштів Профспілки, господарської діяльності Профспілки та наявного у неї майна, для чого звертатись письмово та усно до виборних органів Профспілки, адміністративних органів Профспілки, профспілкових представників, підприємств, установ, організацій, закладів, органів, посадових осіб. Отримана інформація (окрім публічної) не підлягає розголошенню.

9.3. Голова Контрольно-ревізійної комісії Профспілки організовує діяльність Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, обирається строком на один рік Виконавчим комітетом Профспілки. Члени Контрольно-ревізійної комісії Профспілки обирається строком на один рік Виконавчим комітетом Профспілки у складі не менш як двох осіб, користуються всіма повноваженнями Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, зазначеними у п. 9.2 Статут Профспілки, всіма правами та гарантіями для членів виборних профспілкових органів, передбачених законодавством.

9.4. Невідкладно на запит Контрольно-ревізійної комісії Профспілки Керівник Профспілки надає Контрольно-ревізійній комісії Профспілки усі документи та відомості щодо надходження та використання коштів Профспілки, господарської діяльності Профспілки та наявного у неї майна.

9.5. На підставі наданих документів та відомостей Контрольно-ревізійна комісія Профспілки складає звіт про результати фінансового контролю за діяльністю Профспілки.

9.6. Про результати фінансового контролю за діяльністю Профспілки Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітує на засіданні Виконавчого комітету Профспілки, але не рідше, ніж раз на шість місяців.

9.7. Звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки вважається затвердженим Виконавчим комітетом Профспілки, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Виконавчого комітету Профспілки.

9.8. У разі, якщо звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки не затверджено Виконавчим комітетом Профспілки, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки проводить повторний фінансовий контроль за діяльністю Профспілки.

9.9. У разі, якщо звіт про результати повторного фінансового контролю за діяльністю Профспілки не затверджується Виконавчим комітетом Профспілки, це тягне за собою розпуск Контрольно-ревізійної комісії Профспілки і фінансовий контроль за діяльністю Профспілки за даний період проводиться новим складом Контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

9.10. На підставі звітів Контрольно-ревізійної комісії Профспілки Виконавчий комітет Профспілки може надавати рекомендації Керівнику Профспілки та Наглядовій раді Профспілки щодо кадрових та фінансових питань.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ПРОФСПІЛКИ

10.1. Наглядова рада Профспілки (далі – Наглядова рада) – виборний орган Профспілки, що здійснює від імені членів Профспілки нагляд за діяльністю виборних органів Профспілки, адміністративних органів, структурних підрозділів та профспілкових представників, забезпечує сталість розвитку Профспілки, дотримання Статуту Профспілки, вирішує спори з внутрішніх питань Профспілки та приймає рішення, віднесені до його компетенції.

10.2. Наглядова рада обирається З’їздом строком на три роки у складі трьох осіб: Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради (вперше обирається Установчим З’їздом). У разі неможливості проведення З’їзду у встановлений цим Статутом термін повноваження Наглядової ради та її членів продовжуються до обрання нового складу Наглядової ради.

10.3. До повноважень Наглядової ради належить:

 1. розгляд скарг членів Профспілки на рішення, дії, бездіяльність виборних органів, адміністративних органів Профспілки, їх членів та профспілкових представників;
 2. видання за результатом розгляду таких скарг обов’язкових для розгляду та виконання приписів виборним органам, територіальним органам Профспілки, їх членам та профспілковим представникам;
 3. офіційне тлумачення положень Статуту, роз’яснення його застосування.

10.4. Наглядова рада Профспілки має право з мотивів порушення Статуту Профспілки:

 1. скасовувати накази та рішення виборних органів, адміністративних органів Профспілки, профспілкових представників;
 2. відстороняти від виконання обов’язків та припиняти повноваження членів виборних органів, адміністративних органів Профспілки, профспілкових представників, обирати на їх місце виконуючих обов’язки;
 3. виключати з членів Профспілки.

10.4.1. У разі припинення повноважень Керівника, до обрання нового Керівника З’їздом, Наглядова рада обирає виконуючого обов’язки Керівника.

10.5. Голова та Секретар Наглядової ради мають право вчиняти дії від імені Профспілки без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, представляти в суді тощо.

10.6. Підставами дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради є виключно наступні:

 1. особиста заява про припинення повноважень;
 2. смерть;
 3. визнання померлим за рішенням суду;
 4. визнання безвісно відсутнім за рішенням суду;
 5. прийняття рішення про припинення повноважень за рішенням З’їзду.

10.6.2. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради новий член Наглядової ради на його місце обирається Виконавчим комітетом Профспілки за поданням Керівника.

10.7. Засідання Наглядової ради відбуваються за потреби, але не рідше, ніж раз на рік. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативи Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є повноважними у разі присутності більшості членів Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі присутні члени Наглядової ради Профспілки. Результати засідання Наглядової ради оформлюються протоколом, що доводиться до відома усіх членів Профспілки.

10.8. Наглядова рада звітує про результати своєї діяльності перед кожним черговим З’їздом.

10.9. Звіт Наглядової ради вважається затвердженим З’їздом, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх членів (делегатів) на З’їзді.

11. ДІЯ ПРОФСПІЛКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

11.1. Профспілка діє на всіх підприємствах, в установах, організаціях, закладах, органах, в яких працюють члени Профспілки.

11.2. Виборним профспілковим органом підприємства, установи, організації, закладу, органу, у якому діє Профспілка без утворення її структурних підрозділів, є Виконавчий комітет.

11.3. Відділення Профспілки (далі – Відділення) – основний структурний підрозділ Профспілки, який може створюватися в рамках тих підприємств, установ, організацій, навчальних закладів чи їх структурних та відокремлених підрозділів, де діє Профспілка згідно з пунктом 1.6 цього Статуту.

11.4. Відділення створюється наказом Керівника Профспілки на відповідному підприємстві, відокремленому чи структурному підрозділі. Відділення є створеним і діє з дня видання відповідного наказу.

11.5. Відділення діє без окремої державної реєстрації.

11.6. До повноважень Відділення належать усі надані Профспілці законодавством України, колективними договорами та угодами, цим Статутом та відповідними положеннями.

11.7. Збори Відділення (далі – Збори) складаються з усіх членів Профспілки, що стоять на обліку у відповідному Відділенні, або їх делегатів, та користується усіма повноваженнями, наданими Відділенню Профспілки законодавством України, колективними договорами та угодами і цим Статутом, включаючи наступні:

1)  обирати Координатора;

2)  обирати Комітет, його членів;

3)  розпускати Комітет.

11.7.1. На здійснення наданих їм повноважень Збори ухвалюють рішення, обов’язкові для виконання усіма виборними органами Відділення Профспілки та членами Профспілки, що стоять на обліку у відповідному Відділенні Профспілки.

11.7.2. Збори скликаються не рідше, ніж раз на рік Координатором. Час та місце проведення Зборів визначається у наказі Координатора. У разі необхідності Координатором, Керівником, Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради може бути скликано позачергові Збори.

11.7.3. Збори є повноважними у разі присутності більше як половини членів Профспілки, що стоять на обліку у відповідному Відділенні, або їх делегатів. Норму представництва завчасно, але не пізніше одного місяця до початку Зборів визначає Наглядова рада. Голосування з усіх питань проводиться відкрито. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на Зборах членів (делегатів) Відділення. Результати Зборів оформлюються протоколом, за підписами головуючого та секретаря Зборів.

11.7.4. Між Зборами їх повноваження, за виключеннями, встановленими цим Статутом, здійснює Комітет.

11.8. Комітет – виборний орган Відділення, що здійснює повноваження Відділення між Зборами, для чого здійснює всі повноваження Зборів Профспілки, за виключенням наступних:

1)  обирати Координатора;

2)  обирати Комітет.

11.8.1. Кількість членів Комітету встановлюється наказом Координатора.

11.8.2. Комітет обирається Зборами строком на один рік за поданням Координатора.

11.8.3. У випадку видання Координатором наказу про розширення складу Комітету або вибуття членів з його складу (внаслідок відсторонення від виконання обов’язків, дострокового припинення повноважень з інших підстав) члени Комітету обираються між Зборами Комітетом за поданням Координатора на строк до закінчення повноважень Комітету, до якого вони обираються. Член Профспілки, що обирався до складу Комітету в період між Зборами після закінчення строку повноважень цього складу вважається таким, що відбув повний строк повноважень у його складі, якщо до його роботи не висунуто претензій у рішенні Зборів про затвердження звіту Комітету.

11.8.4. Комітет проводить чергові засідання щомісяця, а позачергові – у разі виникнення нагальних питань. Час та місце проведення засідання Комітету визначається у наказі Координатора.

11.8.5. Засідання Комітету є повноважними у разі присутності більше як половини його членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету. Результати засідання Комітету оформлюються протоколом за підписами головуючого та секретаря засідання Комітету.

11.8.6. Комітет звітує про результати своєї діяльності перед кожними черговими Зборами.

11.8.7. Звіт Комітету вважається затвердженим Зборами, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх на Зборах членів Відділення.

11.9. Координатор – одноособовий виборний орган Відділення Профспілки, що керує діяльністю Відділення в час між Зборами, діє від імені Відділення, представляє інтереси Профспілки у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Профспілки, підприємствами, установами, організаціями й органами державної влади в межах та відповідно до положення, затвердженого Керівником.

11.9.1. Координатор здійснює усі повноваження Відділення, Зборів та Комітету, за виключенням наступних:

1)  обирати Координатора;

2)  обирати Комітет та його членів.

11.9.2. Координатор має право:

1)  скликати позачергові Збори;

2)  відстороняти від виконання обов’язків членів Комітету;

11.9.3. Координатор обирається Зборами за поданням Керівника строком на один рік шляхом відкритого голосування. Рішення про обрання Координатора вважаться прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на Зборах членів (делегатів) Відділення.  

11.9.4. Координатор звітує про результати своєї діяльності перед кожними черговими Зборами. Координатор особисто несе відповідальність перед Зборами, З’їздом, Керівником та уповноваженими адміністративними органами Профспілки за результати діяльності Відділення.

11.10. Профспілковий представник (далі – Профпредставник) є повноважним представником Профспілки та її членів, що працюють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі чи їх структурних та відокремлених підрозділів, де діє Профспілка без утворення її структурних підрозділів.

11.11. Профпредставник призначається наказом Керівника на відповідному підприємстві, відокремленому чи структурному підрозділі представляє інтереси Профспілки у взаємовідносинах зі структурними підрозділами Профспілки, підприємствами, установами, організаціями й органами державної влади в межах та відповідно до положення, затвердженого Керівником.

11.12. Управління Профспілки (далі – Управління) – адміністративний орган Профспілки, який може створюватися за наказом Керівника на певній території, групі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, де діє Профспілка,  згідно з пунктом 1.6 цього Статуту та діє в межах та відповідно до положення, затвердженого Керівником.

12. КОШТИ, МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛКИ

12.1. Профспілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

12.2. Право власності Профспілки виникає на підставі:

 1. придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
 2. передачі у власність Профспілці коштів та іншого майна засновниками, членами Профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування.

12.3. Профспілка має право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.

12.4. Фінансовий контроль за коштами Профспілки державними органами та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до Статуту Профспілки.

12.5. Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами.

12.6. Від імені членів Профспілки розпорядження коштами, іншим майном Профспілки, що належить їй на праві власності, здійснює Керівник. Розпорядження нерухомим майном та особливо цінним майном Профспілки здійснюється Керівником за попереднім погодженням З’їзду. Рішення про відчуження майна Профспілки на суму, що становить  п’ятдесят  і  більше  відсотків всього її майна  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих від кількості присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки.

12.7. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки та її органів, як і Профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.

12.8. Доходи (прибутки) Профспілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Профспілки, реалізації мети (цілей та завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Профспілки.

12.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Профспілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пунктом 12.8 цього Статуту.

12.10. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ

13.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду Профспілки поданням Керівника або Голови Наглядової ради чи Секретаря Наглядової ради. Рішення про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих від кількості присутніх на З’їзді членів (делегатів) Профспілки.

14. ПРИПИНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ

14.1. Умови та порядок припинення Профспілки встановлюються законом та цим Статутом. Рішення про припинення Профспілки приймається виключно З’їздом Профспілки за поданням Керівника або Голови Наглядової ради та має наслідки, передбачені законом та цим Статутом. Рішення про припинення Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих від загальної кількості членів (делегатів) Профспілки. Одночасно з прийняттям такого рішення З’їзд приймає рішення про використання майна та коштів Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків

14.2. У разі припинення Профспілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), майно та кошти Профспілки не можуть перерозподілятись між її засновниками, членами Профспілки, її працівниками та іншими пов’язаними з ними особами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Поділитися